FINANCOVANIE

FINANCOVANIE

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov
prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.
Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom
Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.
Nórske granty su financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur.

Prioritami tohto obdobia sú:
1.)
lnovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnost‘
2.)
Sociálna inklúzia, zamestnanost‘ mladých a odstraňovanie chudoby
3.)
Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
4.)
Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a zakladné práva
5.)
Spravodlivost‘ a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Projekt Zmena 21 je realizovaný v rámci programu „Miestny rozvoj, odstraňovanie chudoby a inklúzia Rómov“, ktorý je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,

Číslo projektu: LDI02016 

Číslo zmluvy: 1335/2021

Partnermi Armády spásy v tomto projekte sú:

Partner č. 1
Armáda spásy v Nórsku / The Salvation
Army in Norway

Partner č. 2
Prevencia AD

Partner č. 3
BSK / Bratislavský samosprávny kraj

Prijímateľ
Armáda spásy na Slovensku

Dátum vydania rozhodnutia a schválení Projektu: 13.8.2021
Den začatia realizácie : 1.10.2021

Grant je v celkovej výške: 842 168 eur
– partner č. 1 76 200 eur
– partner č. 2 98 870 eur
– prijímateľ 667 098 eur

Projektový grant aj každá jeho časť je tvorená z príspevku príslušného finančného mechanizmu a príspevku štátneho rozpočtu SR v pomere 85%/15%.

V druhej polovici roku 2020  začala Armáda spásy  pripravovať projekt Zmena 21

Je to projekt inklúzie Rómov, zameraný predovšetkým ku komunitám v Plaveckom Štvrtku a Pezinku. Teda k dvom lokalitám s najzložitejšími a zatiaľ neriešenými problémami rómskych komunít v BSK.

Názov Zmena 21 odráža snahu Armády spásy o zmenu myslenia v spoločnosti voči rómskemu národu a rómskeho voči majorite. Chceme hovoriť  o skutočnom prijatí do spoločnosti, ktoré potom so sebou prináša  aj skutočné začlenenie a búra vzájomnú nedôveru. Vidíme tu dve roviny. Jedna je sociálna a druhá je národnostná otázka.

Aktivity projektu by mali posilniť kompetencie Rómov v  komunitách vo všetkých oblastiach ich života. Vzdelávanie, finančná gramotnosť, zamestnanie, bývanie, vlastná kultúra a jazyk…  

Projekt mohol vzniknúť aj vďaka podpore a supervízii MESTA SNINA pri podávaní žiadosti o grant z Nórskych fondov. 

Pre projekt bola  13.8. 2021 schválená finančná grantová podpora z Nórskych fondov. 
Ď A K U J E M E  !!!