ZMENA 21

BEZ DÔVERY NIE JE INKLÚZIA

ZMENA 21

BEZ DÔVERY NIE JE INKLÚZIA

ZMENA 21

BEZ DÔVERY NIE JE INKLÚZIA

PROJEKT

Armáda spásy na Slovensku, prostredníctvom Projektu Zmena 21, reaguje na viacnásobné výzvy, ktoré sa týkajú riešena inklúzie Rómov do spoločnosti a pomáha pri odstraňovaní prekážok, ktoré tento proces spomaľujú. Projekt sa realizuje v lokalitách Plavecký Štvrtok a Pezinok-Glejovka, v spolupráci s Armádou spásy v Nórsku, o.z. Prevencia AD a Bratislavským samosprávnym krajom. Projekt zahŕňa päť intervenčných oblastí – Zdravie, Bývanie, Vzdelávanie, Zamestnanosť a Nediskriminácia. V Projekte je zamestnaných 14 pracovníkov, z toho je zamestnaných 10 Rómov.

1

2

POPIS AKTIVÍT V INTERVENČNÝCH OBLASTIACH

Sociálna práca s rodinami a jednotlivcami; workshopy Cesta náděje, ktoré poskytnú cielené služby marginalizovaným rodinám.

Zavedenie metód, podporujúcich zvýšovanie zamestnateľnosti;
motivačné pohovory; hodnotové otázky; poradenstvá zamerané
na klienta; diskusie medzi účastníkmi a školiteľmi; školenia zamerané na celoživotné vzdelávanie; kurzy finančnej a IT gramotnosti; podpora v procese uchádzania sa o zamestnanie, vrátane vypracovania životopisu.

3

4

Šport a voľnočasové aktivity ako neformálne školenie životných zručností; úlohy a zodpovednosti ako tréneri, rozhodcovia, manažéri a správcovia; podpora pozitívneho rastu osobnostia abstinencia od drog. 

Kurzy vzdelávania pre dospelých a deti v prevencii sociálnej
patológie; propagácia zdravého životného štýlu; kurzy v oblasti zamestnanosti a životných zručností; výzvy súvisiace s úlohami a zodpovednosťami v ich rodinách a komunitách; identifikácia zdravotných problémov, ako je závislosť, zdravie zubov, hygiena. Prevedenie nevyhnutných úprav v obydliach, aby školáci mali podmienky na učenie v domácnosti.

5

Aplikovanie konceptu Sociálnej inklúzie Rómov BSK 2020–2030 a vydanie Monografie výskumu kvality života v oblasti telesného a duševného zdravia; sociálne vzťahy; životné prostredie; nezávislosť a spiritualita; identifikácia prekážok a potenciálov na zvýšenie kvality života.

Partneri

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) poskytne zoznam indikátorov,
ktoré budú výstupom dlhodobej koncepcie inklúzie Rómov v rómskych komunitách BSK, pripravenej v súlade s Akčným plánom Koncepcie sociálnej inklúzie BSK na roky 2020–2030, schválenej Zastupiteľstvom BSK. Vypracovanie uvedenej koncepcie je plánované tak, aby boli k dispozícii hlavné
výstupy pre implementáciu predloženého Projektu.
Úlohou BSK v rámci Projektu bude monitorovať plnenie vyššie uvedených ukazovateľov, pričom vytvorenie databázy marginalizovaných
rómskych komunitných osád, ohrozených sociálnym vylúčením a ich
pravidelné monitorovanie je ďalšou z úloh Koncepcie sociálnej inklúzie
BSK na roky 2020–2030. BSK bude tiež spolupracovať pri zaisťovaní
informácií o výstupoch Projektu

Prevencia AD sa zameriava na podporu zdravého životného štýlu, kvality života
a prevenciu sociálnej patológie, marginalizáciu a diskrimináciu detí, mládeže
a znevýhodnených skupín. Prevencia AD bude spolupracovať pri realizácii aktivít
riadiacich kurzy životných a pracovných zručností, vzdelávať dospelých i deti na
rôzne témy, aby im pomohla s procesom začlenenia do väčšinovej spoločnosti. Tiež zhromaždí niekoľko údajov
o tomto projekte a vykoná niekoľko štatistických prác. Partnerstvom sa dosiahne profesionálnejší prístup
k vzdelávaniu a kurzov životných zručností pre Rómov z marginalizovaných komunít a rozšírenie služieb, ktoré
komunitné centrá Armády spásy na Slovensku poskytujú. Prevencia AD zabezpečí prieskum kvality života
v rómskych komunitách v oblasti BSK a vypracovanie Monografu.

Armáda spásy v Nórsku bola založená v roku 1888, má
57 inštitúcií a programov v oblasti starostlivosti o deti
a rodinu; starostlivosti o zneužívateľov návykových
látok; starostlivosti o starších ľudí; väzenskej služby
a materských škôl. AS v Nórsku tiež prevádzkuje prostredníctvom spoločnosti Fretex približne 40 obchodov – bazárov a programy s podporovaným zamestnaním. AS v Nórsku
prispeje odbornými znalosťami v problematike zamestnanosti, bude
viesť školenia Cesta nádeje, voľnočasové a športové aktivity, kurzy
vzdelávania a budovania životných zručností a poradenstvo.

Hlavní sponzori